Gwna O nas Statut
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Menu

 

S T A T U T


S T O W A R Z Y S Z E N I A

M O D W – G B O K I E


R O Z D Z I A I

P o s t a n o w i e n i a o g l n e


§ 1

1. Stowarzyszenie Modw – Gbokie zwane dalej Stowarzyszeniem, dziaa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
postanowie niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzib Stowarzyszenia jest wie Modw.


§ 3

1. Terenem dziaania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczeglnym uwzgldnieniem wsi Modw i Gbokie oraz Gminy Piwniczna-Zdrj i wojewdztwa maopolskiego.

2. Dla realizacji celw statutowych Stowarzyszenie moe prowadzi dziaania poza granicami kraju na terenie innych pastw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawizane na czas nieokrelony. Posiada osobowo prawn.

4. Stowarzyszenie moe nalee do innych organizacji krajowych, midzynarodowych
o podobnych celach.

5. Dziaalno Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spoecznej czonkw.
Do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw.


R O Z D Z I A II

C e l e i r o d k i d z i a a n i a


§ 4


1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie dziaalnoci na rzecz rozwoju wsi Modw i Gbokie w zakresie wspierania i rozwoju kultury, promowania tradycji regionalnych, inicjowania przedsiwzi wpywajcych na popraw atrakcyjnoci miejscowoci pod wzgldem turystycznym.


§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)organizowanie wydarze kulturalnych zwizanych z histori i tradycj regionu;
b)kultywowanie i ilustrowanie folkloru grali nadpopradzkich;
c)uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych inicjowanych przez inne organizacje w celu promowania wasnego regionu;
d)pozyskiwanie rodkw finansowych i rzeczowych oraz sponsorw w celu realizacji
zada statutowych.


R O Z D Z I A III

C z o n k o w i e - p r a w a i o b o w i z k i

 

§ 6

Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne.

1. Osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada czonkw :
a. zwyczajnych
b. wspierajcych
c. honorowych
§ 7

1. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by kada osoba fizyczna, ktra w tym celu zoya pisemna deklaracj.

2. Przyjcia nowych czonkw dokonuje Zarzd uchwa podjt nie pniej ni w
cigu dwch miesicy od daty zoenia deklaracji.

3. Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia moe zosta osoba fizyczna i prawna
deklarujca pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celw
Stowarzyszenia.

4. Czonkiem wspierajcym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchway Zarzdu podjtej nie pniej, ni w cigu dwch miesicy od daty
zoenia deklaracji.

5. Czonkiem honorowym Stowarzyszenia moe by osoba fizyczna, ktra wniosa
wybitny wkad w dziaalno i rozwj Stowarzyszenia.

6. Czonkiem honorowym staje si po przyjciu uchway przez Walne Zgromadzenie
na wniosek Zarzdu albo co najmniej szeciu czonkw Stowarzyszenia.


§ 8


1. Czonkowie zwyczajni maj prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach wadz Stowarzyszenia;
b. korzystania z dorobku i wszelkich form dziaalnoci Stowarzyszenia;
c. udziau w zebraniach, wykadach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
d. zgaszania wnioskw co do dziaalnoci Stowarzyszenia.

2. Czonkowie zwyczajni maj obowizek:
a. brania udziau w dziaalnoci Stowarzyszenia;
b. uczestnictwa w walnych zebraniach czonkw;
c. przestrzegania statutu i uchwa wadz Stowarzyszenia;
d. regularnego opacania skadek.

3. Czonkowie wspierajcy i honorowi nie posiadaj biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mog jednak bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj takie prawa jak czonkowie zwyczajni.

4. Czonek wspierajcy ma obowizek wywizywania si z zadeklarowanych
wiadcze, przestrzegania statutu oraz uchwa wadz Stowarzyszenia.

5. Czonkowie honorowi i wspierajcy s zwolnieni ze skadek czonkowskich.


§ 9

1. Czonkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynalenoci do Stowarzyszenia zoonej
na rce Zarzdu;
b. wykluczenia przez Zarzd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opat skadek czonkowskich
lub innych zobowiza, przez okres przekraczajcy dziewi miesicy,
- z powodu racego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowie i uchwa wadz Stowarzyszenia,
- ze wzgldu na brak przejaww aktywnej dziaalnoci na rzecz Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdu;
d. mierci czonka lub utraty osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego.

2. Od uchway Zarzdu w sprawie pozbawienia czonkostwa w Stowarzyszeniu
przysuguje odwoanie do Walnego Zebrania Czonkw w terminie 14 dni od daty dorczenia stosownej uchway.
Odwoanie jest rozpatrywane na najbliszym Walnym Zebraniu Czonkw.
Uchwaa Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 


R O Z D Z I A IV

W a d z e S t o w a r z y s z e n i a


§ 10

1. Wadzami Stowarzyszenia s:
a. Walne Zebranie Czonkw,
b. Zarzd,
c. Komisja Rewizyjna.


§ 11


1. Wadze Stowarzyszenia wybierane s przez Walne Zebranie Czonkw w gosowa-
niu jawnym zwyk wikszoci gosw.
Walne Zebranie moe zadecydowa o przeprowadzeniu gosowania tajnego.

2. W razie, gdy skad wadz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupenienie ich skadu moe nastpi w drodze kooptacji, ktrej
dokonuj pozostali czonkowie organu, ktry uleg zmniejszeniu.
W tym trybie mona powoa nie wicej ni poow skadu organu.

3. Czonkowie wybrani do wadz Stowarzyszenia mog t sam funkcj peni nie
duej ni przez dwie kadencje.


§ 12

1. Kadencja wszystkich wybieralnych wadz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

2. Zarzd skada si z 5 do 7 osb, spord ktrych na pierwszym posiedzeniu
wybiera przewodniczcego, wiceprzewodniczcego, skarbnika, sekretarza i ksigowego.

3. Komisja Rewizyjna skada si z 3 do 5 osb, w tym przewodniczcego
wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zebrania naley:
a. okrelenie gwnych kierunkw dziaania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybr i odwoywanie wszystkich wadz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu,
g. podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majtku,
h. podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia czonka honorowego,
i. podejmowanie uchwa we wszystkich sprawach niezastrzeonych do kompetencji
innych wadz Stowarzyszenia.

§ 14


1. Do kompetencji Zarzdu naley:
a. kierowanie biec prac Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwa Walnego Zebrania,
c. zarzdzanie majtkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz i dziaanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie czonkw Stowarzyszenia,
g. zwoywanie Walnego Zebrania Czonkw,
h. ustalanie wysokoci skadek czonkowskich.

§ 15


1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
a. kontrola caoksztatu dziaalnoci Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarzdu, w tym corocznych sprawozda i bilansu,
c. skadanie sprawozda na Walnym Zebraniu Czonkw wraz z ocen dziaalnoci
Stowarzyszenia i Zarzdu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Czonkw o udzielanie absolutorium
Zarzdowi,
e. wnioskowanie o odwoanie Zarzdu lub poszczeglnych czonkw Zarzdu
w razie jego bezczynnoci,
f. wnioskowanie o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw

§ 16


1. Najwysz wadz Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czonkw.

2. Walne Zebranie moe by zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwouje Zarzd raz w roku, jako sprawozdawcze,
i co pi lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiajc czonkw
o jego terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwouje si zebranie w drugim terminie nie pniej ni w cigu miesica
od dnia zwoania Walnego Zebrania Czonkw.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwouje Zarzd:
a. z wasnej inicjatywy,
b. na danie czonkw Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw zwyczajnych
Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zosta zwoane przed upywem 21
dni od daty zgoszenia wniosku lub dania i obradowa nad sprawami, dla
ktrych zostao zwoane.


§ 17


1. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni
raz na kwarta. Posiedzenia Zarzdu zwouje przewodniczcy.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj si w miar potrzeb nie rzadziej
jednak ni raz w roku. Posiedzenia Komisji zwouje przewodniczcy.

§ 18

 

1. Uchway wszystkich wadz Stowarzyszenia zapadaj w gosowaniu jawnym
zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw
uprawnionych do gosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
wzgldu na liczb obecnych czonkw, chyba, e dalsze postanowienia statutu
stanowi inaczej.

 

R O Z D Z I A V

M a j t e k i f u n d u s z e

 

§ 19

 

1. rdami powstania majtku Stowarzyszenia s:
a. skadki czonkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, rodki pochodzce z ofiarnoci publicznej, ze
sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziay, lokaty.

2. Wszelkie rodki pienine mog by przechowywane wycznie na koncie
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowizujcymi
przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciania majtku Stowarzyszenia
podejmuje Zarzd.

§ 20


1. Do skadania owiadcze woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majtkowych, uprawnionych jest dwch czonkw zarzdu dziaajcych cznie.

 


R O Z D Z I A VI

P o s t a n o w i e n i a k o c o w e


§ 21


1. Uchwa w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
bezwzgldn wikszoci gosw, w obecnoci przynajmniej poowy czonkw
uprawnionych do gosowania.

§ 22


1. Uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czonkw
kwalifikowan wikszoci 2/3 gosw przy obecnoci co najmniej poowy
czonkw uprawnionych do gosowania.

2. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw
okrela sposb jego likwidacji oraz przeznaczenia majtku Stowarzyszenia.

 

Pobierz wersj elektroniczn

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa